EMETLİ EŞKIYA MİLLİ SÜLEYMAN - Ahmet DEMİRCAN

EMETLİ EŞKIYA MİLLİ SÜLEYMAN


Milli Süleyman 19. yüzyılın ortalarında Emet ve çevresinin meşhur eşkıyalarındandır.Altı arkadaşıyla birlikte muhtemeldir ki Eğrigöz Dağı ve Katran Dağı’nı kendine yatak bellemiş ve pek çok suç işlemiştir. Devlet eşkıyayı yakalamak için harekete geçmiştir. Eşkıyanın üstesinden yerel unsurlar gelememiş olmalı ki bu iş için özel olarak Mehmet Ağa görevlendirilmiştir. Mehmet Ağa yaptığı takibat sonucunda 3 Şubat 1859 günü Milli Süleyman ve altı arkadaşını yakalamıştır. Yakalanan yedi kişi Kütahya’ya gönderilerek gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. İlgili belge şöyledir: 

 

“Mil” kelimesi ince kum ve tığ, şiş anlamlarına gelmektedir. Mil göze sürme çekmeye yarayan sivri gerecin de adıdır. Mil çekmek ise demir çubuk yardımıyla gözü dağlama ve kör etmektir. Bu eşkıyaya, taşıdığı şiş ya da tığdan, gözüne çektiği sürmeden veya gözüne çekilen mil izinden ötürü bu ad verilmiş olabilir.

 

Maruz-ı çaker-i kemineleridir ki

 

Kütahya sancağı dâhilinde kâin Eğrigöz kazası havalisinde bir müddetten beri geşt ü güzâr ve ebnâyı sebile dest-i taaddi ve har etmekte olan meşâhir eşkıyadan Milli Süleyman nam şahıs ile rüfekasının ahz ü girifti zımmında kaza-i mezbûre tayin kılınan Mehmet Ağa bendelerine buyrulmak itasıyla mahsusan memuriyet verilmiş idi olunan taharriyat ve ikdamat semeresiyle hamd olsun saye-i marifet-i vaye-i hazret-i şahanede şâki-i merkûm altı nefer refikiyle beraber bugün kaza-i mezkurda derdest olunarak oradan liva-i mezbûre irsal kılındığı gelen mazbata mealinden müstefad olmuş ve merkumların cezanâme-i hümayun tatbikan ceza-yı sezaları icra olunmak üzere ol emre ber vech-i tedkik istintaklarının icrasıyla teyit edecek cünha ve kabahatlerinin işârı hususu liva-i mezbûr kaymakamı saadetlü paşa bendelerine bildirilmiş olduğundan cevap vürudunda eşkıya-yı merkumenin tebeyyün edecek cünha ve kabahatlerinin muahharan tafsilen hakpa-yı sami-i sadaret penahilerine arz ve izbar kılınacağı derkâr bulunmuş ise de keyfiyet evvelce malum fahâmet  penahileri buyurmak üzere beyan-ı hâl ma’razında takdim-i ariza-i çakeraneme ibtidar kılındı ol babda ve her halde emr u ferman hazret-i veliyyül emrindir.

 

29 Cemaziyelahir 1275

 

Vali-i Eyalet-i Hüdavendigar

Süleyman

 

 

demircan_106@hotmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!