YONCAAĞAÇLI DİVAN ŞAİRİ ALİ VEHBİ EFENDİ - Ahmet DEMİRCAN

YONCAAĞAÇLI DİVAN ŞAİRİ ALİ VEHBİ EFENDİ


Yoncaağaçlı Divân Şairi Ali Vehbî Efendi

(d.? - ö.1868)

 

Asıl adı Ali Vehbî Efendi’dir. Şiirlerinde Vehbî, Vaslî ve Cânî mahlaslarını kullandı. Hisarcık ilçesinin (o dönemde Emet’in) Yoncaağaç köyünde doğdu. Fakir bir aileye mensup olan Ömer Şevkî Efendi’nin oğludur. İlk tahsilini Emet’te gördü. Ramazan münasebetiyle gitmiş olduğu Bigadiç’te sesinin güzelliği ve zekâsıyla âlimlerin ve kadının dikkatini çekti ve onların yardımlarıyla Bigadiç’te tahsiline devam etti, Mahkeme-i Şeriyye kâtipliği yaptı. Vehbî Efendi tahsilini ilerleterek Bigadiç’te zengin bir aileye damat oldu. Tahsilini tamamladıktan sonra icazet alarak bir ara Hicaz’a gitti. Hacdan dönüşünü müteakip zamanını ilme ve eserlerini telife adayarak münzevi bir hayat geçirdi. Vehbî Efendi’nin Nakşibendî tarikatına mensup olduğu ve Balıkesirli İbrahim Ethem Efendi’den hilâfet aldığı rivâyet edilir. 1868’de vefat etti. Kabri Bigadiç’tedir.

 

Eserleri şunlardır:

1. Miskaletü’l-Mürâyâ fî Şerhi’l-Vesâyâ: En önemli eseridir. İmâm-ı Azâm’ın meşhur “Vesâyâ” adlı eserinin şerhidir.

2. Mevlid-i Nebî

 

Bunların yanı sıra kelime-i tevhid ve âdâb-ı Nakşibendiyye’ye dair risaleleri vardır. Eserlerinin çoğu, vefatından sonra eşinin evlendiği Hacı İzzet Efendi’nin oğlunun evinde çıkan yangında yok olmuştur. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Karesi Meşâhiri adlı eserinde Bigadiç Erkek Mektebi Başmuallimi Atıf Bey tarafından gönderilen birkaç şiirini yayımlamıştır.

Vehbî Efendi, mütevazı ve hoş davranışlı bir kimse idi. Hayatının ilk devirleri âşıkâne maceralarla geçmiştir. Bu esnada söylediği şiirler pek incedir.

 

Örnek bir şiiri:

 

Gazel

Bir gece tenhâ bize gelsen dedim gelmem dedi

Leblerin cân derdine emsem dedim gel em dedi

 

Cânım al bir bûse ver alış veriş olsun dedim

Öyle üç beş cân ile bûsem ucuz vermem dedi

 

Zahm-ı sînem arz edip sordum dermân eylesem

Sîne-i billûru gösterdi budur merhem dedi

 

Sen bu hüsn ile melek misin nedir aslın dedim

Gene zâtım sorma ammâ sûretim âdem dedi

 

Vâlidim Şevkî Efendi’dir bana Vehbî diyen

Gerçi Vaslî'yem velî ammâ bana Edhem dedi

 

 

demircan_106@hotmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!