EMET İÇİN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ


Emet için OSB

Emet’imizin potansiyeli OSB kurulması için aslında çok uygun. Talep toplansa bölgeye yatırımcı çekmek çok kolay olacaktır. Bölgemizin gelişmiş iş gücü bir hayli yüksek. Önümüze sadece yol mevzularımız engel olarak çıkıyor . Yatırımcı iş gücünün yanında ulaşıma da çok önem veriyor. Bölgemiz tr 33 kalkınma bölgesi dahilinde olup devlet teşviklerine açık. Bu yatırımcıyı da önemli ölçüde cezbedecektir.

Aşağıda Resmi gazete de OSB kurulum ve başvuru süreçli yer almaktadır

 

 

 

 

Resmi Gazete

Başvuru

             İlk başvuru

             MADDE 5 – (1) Yer seçimi talebi, OSB kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler tarafından hazırlanan OSB Bilgilendirme Raporu ile OSB Yer Seçimi Yönetmeliği gereğince yapılacak işlemler Valilik uygun görüşü ile birlikte Bakanlığa sunulur. 

             (2) Yeni bir OSB ve ilave alan yer seçimi taleplerinin değerlendirmeye alınabilmesi için, il genelindeki ihtisas OSB’ler hariç, diğer OSB’lerde bulunan toplam sanayi parsellerinin en az % 75 inde üretim veya inşaata başlanmış olması gerekmektedir. Ayrıca aynı sektör grubunu içeren ihtisas OSB’lerde de yukarıdaki oran aranır. Ancak, Özel OSB’ler ile Yatırım Destek ve Tanıtma Ajansının yatırımcı temin ettiği projelerde bu oran aranmaz.        

             (3) Yer seçiminin sonuçlandırılmasına kadar olan faaliyet, OSB kuruluşuna katılacak kurum ve kuruluşlar tarafından Valilik kanalıyla yürütülür.

             Yer seçimi

             MADDE 6 – (1) OSB’lerde yer seçimi 17/1/2008 tarihli ve 26759 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliğine göre yapılır.

             (2) Yer seçimi kesinleşmemiş OSB’lerin kuruluş işlemleri yapılmaz.

             (3) Yer seçiminin kesinleşmesinden sonra, OSB sınırları dışında kalan alanların planlanması, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı veya ilgili idareler tarafından en geç bir yıl içinde yapılır.

             Kamu arazilerinin satın alınması ve bedelsiz devri

             MADDE 7 – (1) Yer seçiminin Hazine veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazilerden yapılması halinde, bu araziler, talep edilmesi ve başkaca bir sakıncası bulunmaması durumunda, 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki illerde OSB’lere bedelsiz devredilebilir, diğer illerde ise 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas değerleri üzerinden peşin veya taksitle ödenmek üzere OSB`lere satılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kuruluş

             Kuruluş

             MADDE 8 – (1) OSB; kurulması öngörülen yerde varsa sanayi odası, yoksa ticaret ve sanayi odası, o da yoksa ticaret odasından en az biri ile talepleri halinde il özel idaresi veya OSB’nin içinde bulunacağı il, ilçe veya belde belediyesinin, Büyükşehirlerde büyükşehir belediyesinin ve ihtisas OSB’lerde konuyla ilgili mesleki kuruluş ve teşekküllerin temsilcilerince imzalı ve Valinin olumlu görüşünü muhtevi kuruluş protokolünün Bakanlıkça onaylanması ve sicile kaydı ile tüzel kişilik kazanır.

             (2) Özel OSB’lerin, tüzel kişilik kazanabilmesi  için; 

             a) OSB’yi kuran gerçek veya tüzel kişiler  adına taşınmazın kayıtlı olduğunu gösterir tapunun ibrazı,

             b) Tapusu ibraz edilen taşınmazın, OSB Yer Seçimi Yönetmeliğine uygun olduğunun  ve OSB sınırının  Bakanlıkça onaylanması,

             şartları aranır. 

             Kuruluş protokolü

             MADDE 9 – (1) Kuruluş protokolü;

             a) OSB’nin unvanını,

             b) Adresini,

             c) OSB’nin oluşumuna katılan kurum ve kuruluşların katılma payı oranlarını ve müteşebbis heyette temsil edilecekleri üye sayılarını,

             ç) Katılma paylarının ödeme şekil ve şartlarını,

             d) OSB’nin organlarında görev alan asil ve yedek üyelerin adları ile temsil ettikleri kurum ve kuruluşları,

             e) Katılımcıların karma veya ihtisas şeklinde sektör grupları ile Bakanlığın gerekli gördüğü hallerde, belirlediği OSB’de yer tahsis edilecek özel ya da tüzel kişilerin temel vasıfları ve iştigal konularını,

             f) Temsil ve ilzamla yetkilendirilmiş üyelerini,

             g) Yürürlüğe giriş koşulu, imzaları ve tarihini,

             ğ) Valinin olumlu görüşünü içeren Bakanlığa sunuş dilekçesini,

             h) Bakanlık onay bölümünü

             ihtiva eder.

             (2) Özel OSB’lerin kuruluş protokolünde, (c) ve (d) bentlerinde belirtilen hususlara yer verilmesi zorunlu değildir. 

             (3) Kuruluş protokolü; iki nüsha olarak tanzim edilir, onaylandıktan sonra Bakanlık OSB Sicil Defterine kaydedilerek sicil numarası verilir, bir nüshası Bakanlıkta muhafaza edilir, diğer nüshası OSB’ye gönderilir.

             (4) Kuruluş protokolü değişikliği, mevcut ve değişiklik taslağı şeklinde hazırlanır ve Bakanlık izniyle yapılır. 

             (5) Kuruluş protokolü ilk genel kurulda ana sözleşme olarak değiştirilir ve Bakanlık onayından sonra yürürlüğe girer. Onaylanan ana sözleşmenin bir nüshası OSB’ye gönderilir.

             Kamu yararı kararı

             MADDE 10 – (1) Kamu yararı kararı, OSB'nin tüzel kişilik kazanmasını takiben müteşebbis heyetin, yer seçimi kesinleşen alan ile bölgenin gerçekleşebilmesi için zorunlu olan ve Bakanlığın uygun gördüğü teknik altyapılarla ilgili alanlar için 1/5000 veya 1/2000 ölçekli mahalli kadastro müdürlüğünce onaylı kadastral pafta ve 1/25000 ölçekli topoğrafik harita ile birlikte başvurusu üzerine Bakanlık tarafından verilir.

             (2) Bakanlık gerekli gördüğü hallerde planlama bütünlüğünü bozmayacak şekilde kesinleşen OSB sınırları içindeki alanın etaplar halinde kamulaştırılmasını isteyebilir ve bu doğrultuda kamu yararı kararı verebilir.

             (3) Kamulaştırma işlemlerinde 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri uygulanır.

 

Gerekli çalışmalara bir an önce başlanılmalı hemen bir müteşebbis heyeti oluşturulmalıdır.

OSB için çalışmalar araştırmalar devam ederken İlçemizde faaliyet gösteren kamu kurumları örneğin Emet Bor işletme Müdürlüğü sosyal sorumluluk projelerine davet edilmelidir. Bu şekilde kamu kurumlarının birçok sosyal sorumluluk projeleri mevcuttur. Emet’imize ne katarsak faydadır.

 


YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
21Oca

Emet Neden Göç Veriyor?

26Kas

Coğrafi İşaretli Emet Pidesi

30Ara
31Tem

SURİYE TÜRKMENLERİ

15Ekm

TEKNOBİYOTİK