Akaryakıt satın alınacaktır

PAYLAŞ

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-EMET DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

80000 LİTRE MOTORİN VE 1000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/669726

 

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-EMET DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : KAPAKLICA MAHALLESI ÜÇEYLÜL CADDESI 1 43700 EMET/KÜTAHYA
c) Telefon ve faks numarası : 2744613006 - 2744613388
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 80000 LİTRE MOTORİN VE 1000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN
b) Niteliği, türü ve miktarı : 80.000 litre Motorin(Diğer), 1000 litre Kurşunsuz 95 Oktan Benzin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yüklenicinin akaryakıt bayii satış istasyonundan Emet Orman İşletme Müdürlüğüne ait İş Makinelerine, Arasözlere ve Hizmet Vasıtalarına ihtiyaçları nispetinde peyderpey yapılacaktır. Ancak önceden öngörülmeyen orman yangını zuhur etmesi durumunda ve idarenin talebi halinde yangın söndürme faaliyetlerinde çalışan arasöz, iş makineleri ve hizmet vasıtalarına akaryakıt sevkiyatı yükleniciye ait sayaçlı akaryakıt tankerleri ile kendi akaryakıt istasyonundaki o günkü pompa fiyatından yangın mahalline idarenin isteği doğrultusunda yapılacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 31.12.2021 tarihine kadar peyderpey.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 31.12.2021 tarihine kadar

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.12.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Emet Orman İşletme Müdürlüğü Kapaklıca Mh.3 Eylül Cd. No:17 (Müdür Yardımcısı Odası) 43700 Emet / KÜTAHYA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1) Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerli olan Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
2) Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu Bayii İse bayi olduğuna dair alınmış iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesini,
3) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu bayilik belgesini,
4) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış işyeri açma ve izin belgesini sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
TSE Standartlarına veya TÜPRAŞ Spesifikasyonlarına uygunluk belgesi, Bu şartnameye göre ihale edilerek satın alınacak akaryakıt; Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenen özelliklere, TSE ve K-Q TSE-İSO-EN 9000 standartlarına uygun olacaktır
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Satış sonrası akaryakıtın TSE ' ye uygun olmaması nedeniyle araçlarda meydana gelebilecek arızaların giderilebilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

  • Etiketler
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN